کشمش

کشمش‌های تیزابی (کشمش پلویی و سبزه)

ما در فروشگاه اینترنتی شیخعلی میرزا ۵ نوع کشمش داریم که  ۲ مدل کشمش غیرارگانیکِ کارخانه است؛ کشمش پلویی طلایی و کشمش پلویی سبزه ای دو مدل کشمش‌های تیزابی هستند.

همانطور که می دانید کارخانه ها برای نگه‌داری بیشتر موارد غذایی به آن ها مواد افزودنی مجاز اضافه می‌کنید که اصطلاحا به آن “تیزاب” گفته می‌شود. در این مقاله به اهمیت تیزاب در این فرایند می‌پردازیم:

اسـتفاده از محلـول تیزابـی، زمـان خشـک‌شـدن انگـور را کـم می کنـد. به این صـورت کـه املاح قلیایی روی حبه‌های انگور شـکاف‌های بسـیار ریـزی ایجاد می‌کنند کـه باعـثِ افزایـش شـدت تبخیـر حبـه‌ها و خشـک‌شـدن آنها می‌‌شـود. به طـوری که مـدت خشـک شـدن را از چند هفته بـه چند روز کاهـش می دهد

اصـول اسـتفاده از روغـن و عمـل تیزابی كردن به منظور شـفافیت بخشـیدن به میـوه، بهبـود كیفیـت آن و حفظ رنگ، طعم و اسـانس‌های طبیعی آن اسـت. آغشـتن روغـن بـه انگـور باعـث پرشـدن شـکاف‌ها و منافـذ سـطحی میـوه از روغن شـده و مانع نفـوذ میکروب‌هـا و اسـپورهای قـارچ به داخـل میوه می‌شـود. در نتیجه از فسـاد میوه و سـیاه شـدن انگـور جلوگیـری می‌کنـد و در ضمـن بـا ایجـاد حالت به خصوصی شـبیه ترک‌هـای ریـز در سـطح میوه، مانع ایجاد شـکاف‌های عمیق و شـكرك زدگی در سـطح میـوه مـی‌شـود. و با اسـتفاده از محلول تیزابی زمان خشـك شـدن انگور كوتاه می‌شـود.

این نوع کشمش‌های تیزابی بسیار مناسب صادرات و نگه‌داری طولانی مدت هستند. و به اسم‌های تجاری golden raisin (کشمش پلویی طلایی)  و sultana raisin (کشمش پلویی سبزه) معروف می‌باشند.

منبع: بارگاه های نوین تولید کشمش بهداشتی – محمدعلی نجاتیان

ناشر: مؤسسه ی آموزش عالی علمی-کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید