۱۰ نکته تغذیه ای در مورد فواید کشمش

  • میـوه خشـک مغـذی اسـت و ماننـد دیگـر خشـکبارها در تمـام سـال یافـت مـی شـود. غـذای پرانـرژی، کـم چرب و کم سـدیم بـوده و برای افـرادی با رژیـم های غذایـی کـم سـدیم، خـوردن کشـمش بسـیار مفیـد خواهـد بود.
  • منبـع خـوب هورمـون اسـتروژن، ویتامیـن هـا و عناصـر مغـذی همچـون آهن، پتاسـیم، کلسـیم، ویتامیـن B و D اسـت. هـر 100 گـرم کشـمش، حـدود 88/1 میلـی گـرم آهـن دارد، در حالـی کـه 100 گرم گوشـت گاو بین 4-2 میلی گرم آهـن دارد. یعنی هـر600 گـرم کشـمش، 90 درصـد آهـن مـورد نیـاز روزانه بـدن را تأمین مـی کند.
  • کشـمش میزان کلسـترول بد (Ldl) را در خون کم کرده و باعث کاهش بیماری قلبـی مـی شـود. اگـر به مدت 4 هفتـه هر روز کشـمش مصرف کنیـد، آنتی اکسـیدان در خـون افزایـش و Ldl کاهـش می یابد
  • این میوه خشک باعث عملکرد صحیح رگ های بدن می شود.
  • بـا وجـود شـیرین و چسـبناک بودن بـر دندان اثر مخربـی ندارد، حتـی می گفـت این میوه خشـک از فسـاد دندان جلوگیـری می کند.
  • تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه ورزشـکارانی که قبـل و در حیـن ورزش، حدود یـک فنجان کشـمش مصرف مـی کنند، بهتر از بقیه افراد سـلول های بدن را از آسـیب حفظ مـی کنند.
  • در جلوگیـری از اسـترس، سـرطان، درمـان بی نظمی معده، یبوسـت و عملکرد صحیـح رگ های بدن موثر اسـت.
  • کشـمش بـا داشـتن قنـد فروکتوز، خاصیـت مصرف سـریع انـرژی و کاهش وزن نیز دارد.
  • کشـمش باعـث خـوش بویـی دهـان، تقویـت اعصـاب، رفع سسـتی و رخـوت از بـدن، کاهـش اسپاسـم یـا گرفتگی عضلانی و از بین رفتـن آب اضافی بدن می شـود.
  • کشـمش برای سلامت اسـتخوان ها و جلوگیری از پوکی اسـتخوان نقش مهمی را بـر عهـده دارد. بـه همیـن دلیـل، مصرف آن بـرای زنان قبل از یائسـگی بسـیار مفید است.

 

منبع: بارگاه های نوین تولید کشمش بهداشتی – محمدعلی نجاتیان

ناشر: مؤسسه ی آموزش عالی علمی-کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید